Kancelaria notarialna – rodzaje aktów notarialnych oraz opłaty

Kancelaria notarialna – rodzaje aktów notarialnych oraz opłaty

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Czym jest akt notarialny i jakie są jego warianty?

Akty notarialne przyporządkowuje się do podstawowych dokumentów formalnych, dzięki którym szczegółowo zostaje wyznaczona czynność prawna. Sporządza się je wtedy, gdy bezwzględnie wymagają tego kodeksy prawne bądź jeżeli dwie osoby wyrażają taką decyzję. Od rzeczonych dwóch składników zależy sama struktura określonego aktu notarialnego, która może być zdeterminowana w kilku przypadkach:

 • Jeśli osoba nie umiejąca czytać wniesie deklarację woli na piśmie
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy wiążącej do przejścia własności nieruchomości
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości, którą zawiera się w celu uskutecznienia występującego już wcześniej zobowiązania do przesunięcia własności nieruchomości
 • Dotyczy ponadto umowy zawieranej w celu prolongowania okresu wieczystego użytkowania
 • Umowy, która zobowiązuje do przeniesienia prawa wieczystego użytkowania oraz umowa przenosząca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej ofiarodawcą podczas zawierania umowy darowizny
 • Umowy traktującej o podziale spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się dziedzictwa przez przyszłego dziedzica prawnego i anulowanie niniejszego zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej i spółki akcyjnej
 • Umowy przekazania własnościowego spółdzielczego prawa do konkretnego lokalu

W postaci aktu notarialnego mogą zostać napisane także testamenty – czyli rozporządzania dobytkiem przed śmiercią, ale nie jest to bezwarunkowo wymagane przez przepisy prawa – poza art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są nieważne, jeśli Spadkodawcy właściwie nie są w stanie w poczytalny sposób określić swojej woli bądź podjąć decyzji i swobodnie przejawić woli. Dzieje się tak ponadto, gdy powstają wątpliwości, by Dziedzice opracowali dokument danej treści bądź rozporządzili swoim majątkiem pod wpływem groźby. Oryginały jakichkolwiek dokumentów notarialnych są składowane w w biurze notariusza i tam muszą być chronione. Stronom i pozostałym uprawnionym osobom notariusz przekazuje wypisy, które mają taką samą moc prawną jak oryginał. Wypisy dokumentów notarialnych muszą być zupełnym odwzorowaniem oryginału. Notariusz uzupełnia go pieczęcią oraz własnoręcznym podpisem. Wypis, którego ilość arkuszy jest większa aniżeli jeden, musi spełniać poniższe warunki:

 • Mieć ponumerowane wszystkie strony
 • Spięte wszystkie strony w jedną całość
 • Którakolwiek strona musi posiadać parafki
 • Wypis musi być połączony pieczęcią

Rodzaje opłat notarialnych i ich wysokość

Jakakolwiek pobierana przez notariusza zapłata jest ograniczana poprzez właściwe ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych oraz – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zatem notariusz nie może egzekwować zawyżonej odpłatności od Klientów, gdyż jest funkcjonariuszem społecznym oraz nieprzerwanie musi pracować na rzecz bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do jego podstawowych czynności ustawodawczych przynależy przygotowywanie aktów notarialnych, poświadczeń spadkobrania, świadectw (daty okazania dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z zaprezentowanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w wyznaczonym miejscu), zapisywanie raportów (przykładowo. spółek), dostarczanie oświadczeń, przyjmowanie do przechowywania papierów wartościowych, dokumentów oraz pieniędzy, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, przygotowywanie protestów weksli i czeków, sporządzanie wzorców aktów, oświadczeń oraz pozostałych dokumentów. Odpłatności notarialne można poklasyfikować na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, czyli wartość przedmiotu czynności prawnej plus procent od nadwyżki. Innymi słowy, końcowa wysokość zapłaty, jaką uzyskuje notariusz za zrealizowanie określonej czynności prawnej. Dla wartości obiektu czynności notarialnej do 3.000 zł wynosi ona 100 zł, ponad 3.000 do 10.000 zł – 100 zł oraz 3% nadwyżki ponad 3.000 zł, powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł plus 2% nadwyżki ponad 10.000 zł, ponad 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł oraz 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, ponad 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł plus 0,4% nadwyżki ponad 60.000 zł, wyżej niż 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł plus 0,2% nadwyżki powyżej 1.000.000 zł, ponad 2.000.000 zł – 6.770 zł i 0,25% nadwyżki ponad 2.000.000 zł (z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, a w sytuacji, gdy czynności podejmowanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7.500 zł). Kompletny cennik innych cen notarialnych – wielkości stawek sądowych, podatku od spadków oraz darowizn i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych – można znaleźć pod odnośnikiem: Notariusz Toruń

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
Ok